Personal Info

Dải Bollinger là gì? Dải Bollinger là một loại biểu đồ kỹ thuật dễ chơi đặc trưng cho sự biến động và rét mướt cả của một loại hàng hóa tài chính hoặc chỉ số tài chính cụ thể, với một công thức toán học